ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEATIS

Viimati uuendatud: 18.09.2020

Käesoleval leheküljel leiate teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja töötleme ning mis on teie õigused seoses oma isikuandmetega. Me kogume isikuandmeid ainult kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse õigusega.

Kui kasutate meie veebilehte ja tellimiskeskust, siis on teie isikuandmete vastutav töötleja:
Saku Läte Osaühing (registrikood 10223818)
Saale, Saku alevik
75501 Saku vald
Eesti

Palun lugege allolev teave hoolega läbi. Kui teil on küsimusi selle teavituse või oma õiguste kohta, saata meiega ühendust võtta e-posti aadressil aks@sakulate.ee.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed, mis te meile edastate ostu sooritamisel on: teie nimi ja kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber). Töötleme ka teie tellimuse kohta käivaid andmeid (sh tellimuse sisu, tellimusega seotud teavitused ja kirjavahetus, pretensioonid ja tellimuste ajalugu).

Teie isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6 (1) b) (isikuandmete töötlemine on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks) ja 6 (1) c) (seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks) alusel.

Isikuandmete edastamine

 1. Isikuandmeid ei edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda
 2. Teatud juhtudel võib vastutav töötleja edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele kui see on vajalik näiteks selleks, et:
  • Täita oma lepingust või seadusest tulenevaid kohustusi;
  • Kaitsa oma vara ja õigusi;
  • Kaitsa end õiguslike nõuete vastu;
  • Ennetada või uurida võimalikke süütegusid.
 3. Saku Läte avalikustab isikuandmeid volitatud töötlejatele ainult ulatuses, millises see on vajalik punktis 2 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Volitatud töötlejad:
  • arvekeskused (arvete koostamine ja väljastamine);
  • arhiivikeskus (dokumentide arhiveerimine);
  • IT teenused infosüsteemidele ja rakendustele (võrgu ja teenuste turvalisuse tagamine, tehniliste vigade avastamine ja kõrvaldamine).

Isikuandmete turvalisus

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid teie isikuandmete kaitseks, võttes eelkõige arvesse isikuandmete töötlemisest tulenevaid ohte, eelkõige edastatavate, salvestatavate või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, kaotsiminekut, muutmist ja loata avalikustamist või neile juurdepääsu.

Isikuandmete säilitamine

Me töötleme teie isikuandmeid lepingu või muu kokkuleppe täitmise ajal ning säilitame seejärel teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks me neid kogusime, kaasa arvatud meie suhtes kohalduvate õiguslike või raamatupidamiskohustuste täitmiseks.

Lepingute ja/või tehingutega seotud isikuandmed on osa meie raamatupidamise ja majandustegevuse dokumentatsioonist ning neid säilitatakse seitse aastat alates nende kirjendamise aasta lõpust. Säilitusperiood võib olla pikem, kui teie isikuandmete töötlemine on nõutav muude meie põhitegevusega seotud nõuete täitmiseks (näiteks nõude esitamiseks või täitmiseks). Kui säilitusperiood on lõppenud, kustutame isikuandmed või muudame need anonüümseks.

Teie õigused

Kooskõlas GDPR-i ja kehtivate õigusaktidega on teil seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

 • õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele;
 • õigus taotleda oma isikuandmete parandamist. Juhime tähelepanu, et seejuures võib meil olla vaja kontrollida teie esitatavate andmete õigsust;
 • õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Juhime tähelepanu, et seejuures ei pruugi me õiguslikel põhjustel alati olla kohustatud teie nõuet täitma (näiteks kui isikuandmed on vajalikud nõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks), millest me aga teavitame teid oma vastuses teie nõudele.

Teatud asjaoludel võib teil olla ka õigus taotleda oma andmete ülekandmist või oma isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

Võite kasutada oma õigusi kooskõlas üldmääruse ja kehtivate õigusaktide nõuetega.

Oma õiguste kasutamiseks võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil aks@sakulate.ee. Teie isikuandmete töötlemise alaste õiguste kohta teabe vahetamisel võib meil olla vaja küsida teilt teie isiku tuvastamiseks teatud teavet või dokumente. See on vajalik, et tagada, et isikuandmeid ei avaldata ühelegi isikule, kelleks ei ole teie või kellel ei ole õigust teie isikuandmeid saada.

Õigus esitada kaebus

Kui leiate, et teie andmekaitsealaseid õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Saku Läte OÜ andmekaitsespetsialistile:
Telefon: 661 7744
E-post: aks@sakulate.ee

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed:
Tatari 39, 10134
Tallinn, Estonia
E-mail: info@aki.ee
Telefon: +372 627 4135

Muudatused selles teavituses

Seda isikuandmete töötlemise teavitust võib vajadusel uuendada. Selle teavituse muudatused jõustuvad, kui need sellele lehele postitatakse.